OЗЕЛЕНЯВАНЕ

Озеленяване паркове, градини, дворове и къщи.

Етапи, които следваме при реализиране на проект за Озеленяване:

ПРОУЧВАНЕ

 • Оглед на обекта – предпроектно визуално запознаване с разработваната територия и отбелязване на ключовите моменти засягащи бъдещия работен процес
 • Заснемане на растителността – определяне на точното местоположение на растителните видове, с цел максималното им запазване и включване в изграждането на нови зелени площи. Заснемането се извършва чрез изготвяне на геодезическо заснемане с отбелязана и номерирана дървесна растителност.
 • Експертна оценка на съществуваща растителност –  изготвяне от ландшафтен архитект на подробен опис  на растителността в табличен вид спрямо българско и латинско наименование, височина, възраст, диаметър на стъблото на височина 1,30 м, попадане в строителното петно, застрашаване и физиологично състояние. При определяне на състоянието на отделните индивиди се взима предвид  процент обезлистване на короната, наличие на болести и вредители, наличие на ясно изразено централно стъбло, цялост и изправеност на стъблото.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Ландшафтното проектиране на определена територия е насочено към формиране на комплекс, осигуряващ екологическата, естетическата и рекреационна среда за обезпечаване на отдиха на ползвателите на територията. То се извърщва с цел обновяване, облагородяване и благоустрояване на заобикалящата среда, чрез проектиране на :

 • Интериорно озеленяване 

– растителност в кашпи и саксии
– миниатюрни градини
– зелени картини
– вътрешни зелени стени
– зимни градини

 • Екстериорно озеленяване

– алейна мрежа и настилки (пешеходна и улична настилка, паркинг елементи)
– архитектурни съоръжения (подпорни стени, рампи, водни площи, фонтани, каскади, павилиони)
– декоративна растителност (дървета, храсти, цветя, затревяване – тревна смеска/ чим)
– детски площадки (комбинирани детски съоръжения, люлки, пързалки, везни, клатушки, пясъчници, сенници, ударопоглъщаща настилка, огради, информационни табели)
– фитнес площадки (фитнес уреди за деца и възрастни, спортни съоръжения)
– площадки за кучета (съоръжения за обучение на кучета, кошчета за кучета)
– елементи на парковото обзавеждане (пейки, пергули, беседки, маси, фонтанки, енергоспестяващо осветление, кошчета за отпадъци).
– вертикално озеленяване (фасадни системи за озеленяване на стените на сгради)
– покривно озеленяване (покривни системи за озеленяване на покривите на сгради)
– поливни системи (капково напояване, разпръсквачи, програматори, помпи, сондажи)

 • Остойностяване на проекта – При допълнително изискване от страна на Инвеститора  се изготвят количествено – стойностни сметки по отделните части,  който съдържат единични цени на СМР и количества, спрямо проектните разработки, заверени от съставителя, след което се обобщават в обща КСС .

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Създаването на нови или рекунструкция на съществуващи зелени площи, чрез реализация на изготвен проект се извършва след изграждане на алейни настилки, площадки, парково обзавеждане и поливна система в следната  последователност:

 • Подготвителни работи:

– Почистване на терена от отпадъци – строителни, битови и т.н
– Насипване и подравняване на хумусна почва
– Трасиране на посадъчни места

 • Посадъчни работи:

– Засаждане на дървесна растителност
– Укрепване на дървесна растителност
– Засаждане на храстова растителност
– Засаждане на цветна растителност
– Финно подравняване на терена
– Затревяване

 • Довършителни работи:

– Почистване
– Поливане на засадената растителност

ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА

За доброто развитие  на растителността е необходимо периодично оформяне чрез:

 • Подрязване
 • Почистване
 • Укрепване
 • Прекопаване
 • Плевене
 • Поливане
 • Торене
 • Третитане с препарати за растителна защита

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯТ ПРОЦЕС 

 • Встъпителна среща – провежда  се след подписване на договора – началната дата за работния процес. Встъпителната среща се осъществява с цел да се осигури възможност на Възложителя, Изпълнителя и другите заинтересовани лица да се запознаят и обсъдят обхвата, обема, съдържанието и начина на работа. В случай, че Възложителя сметне за удачно в срещата могат участват и други представители. В самото начало, на първата работна среща се разглеждат следните въпроси:

– Представяне на участниците в срещата.
– Постигане на общо разбиране на целите, задачите и очакваните резултати на проектирането/изграждането.
– Постигане на общо разбиране за ролите и отговорността на всеки участник.
– Постигане на общо разбиране за необходимата инфомация и за начините на нейното предоставяне и набавяне, обсъждане на изходните данни предоставени от Възложителя.
– Съгласуване на механизми за комуникации и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя и други заинтересувани институции.

КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ

 Проектанта ще изготви необходимата документация в съответствие с изискванията и желанието на Възложителя. Проектите ще съдържат необходимите обновления на обекта по приложимите части в зависимост от определеният бюджет.

Изработените инвестиционни работни проекти ще съдържат:

 • Необходимите проектни части, между които ще има съответствие и съгласуваност Всяка проектна част задължително ще се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части.
 • Съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектантът предлага срок за изготвяне на конкретния проект в календарни или работни дни. Този срок не включва срока за одобряване на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж.

Срокът е определен въз основа на общата продължителност на проектантския процес  по  всички  части и необходимото време за съгласуване по време на работния процес.

В този срок проектантът ще завърши и предаде работните проекти по всички части, необходими за извършване на предвидените СМР.

 

По-горе е описан целия процес при изготвяне и реализация на проект за озлеленяване, който се прилага най-често при осъществяване на по-големи проекти.

За по-малки проекти (озеленяване на домове, градини и др.), моля свържете се с нас на телефоните за контакти и с удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще обсъдим Вашите идеи.

Обасете ни се сега!

Телефони за контакт:

0888 528 036

0889 966 385

или ни пишете:

info@miliana.org

Адрес на нашата складова база:

София, Надежда 4, ул. “Марко Лерински”, зад бл. 463

/За уговорка за среща, моля предварително се обадете на телефоните за контакт/

Заяви консултация